Regulamin pracowni studenckiej

 • W czasie odbywania zajęć praktycznych w pracowni Chemii Analitycznej Uniwersytetu Wrocławskiego studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej a w szczególności:

 • 1. Przestrzegać instrukcje ppoż., regulaminy wewnętrzne – obowiązujące w pracowni, oraz polecenia osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 • 2. Zabrania się przebywania w Pracowni bez opieki prowadzącego zajęcia laboratoryjne.
 • 3. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z lokalizacją, oznakowaniem urządzeń i środków ochrony oraz charakterystyką odczynników.
 • 4. Po laboratorium należy poruszać się spokojnie i nie zagradzać ciągów komunikacyjnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania krzyku oraz biegania.
 • 5. Nie wnosić do pracowni wierzchnich okryć, toreb, plecaków itp. (rzeczy te proszę zostawiać w zamkniętych szafkach obok pracowni).
 • 6. Podczas przebywania na Pracowni należy bezwzględnie stosować odzież ochronną (fartuchy z włókien naturalnych) i sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawiczki) zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne.
 • 7. Nie używać w czasie zajęć telefonów komórkowych, urządzeń odtwarzających muzykę nawet z użyciem słuchawek.
 • 8. W celach bezpieczeństwa osobistego w miarę możliwości:
  a) nie używać szkieł kontaktowych tylko okulary korekcyjne
  b) związywać długie włosy
  c) stosować wygodne obuwie, ale nieodkryte i nie na wysokim obcasie
  d) w przypadku używania przyrządów laboratoryjnych wymagających kontaktu ze skórą np. mikroskopu, zawsze wytrzeć okular
  e) nie stawać na krzesłach laboratoryjnych – korzystać w tym celu z specjalnie wykonanych podwyższeń
  f) nie zaglądać do otworów kolb, czy pojemników na odczynniki, nie używane pojemniki zamykać
  g) nigdy nie przestawiać, nie przesypywać odczynników do innych nie oznakowanych pojemników, nie stosować substancji z nie oznakowanych opakowań
  h) zabrania się napełniania pipet ustami oraz organoleptycznej analizy odczynnika
  i) określone czynności laboratoryjne według poleceń osób prowadzących zajęcia wykonywać na stojąco
  j) w razie chwilowej niedyspozycji powiadomić osobę prowadzącą zajęcia o niemożliwości wykonywania pewnych czynności laboratoryjnych.
 • 9. Utrzymywać powierzone stanowisko pracy w należytym porządku i czystości (przynieść własne ściereczki, ręczniki i mydło).
 • 10. Na pracowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków, picia napojów, żucia gumy, palenia papierosów, stosowania kosmetyków, przechowywania produktów żywnościowych i kosmetyków w szafkach laboratoryjnych. Poza laboratorium nie powinno się spożywać posiłków w fartuchach laboratoryjnych.
 • 11. Nie ruszać aparatów, urządzeń, szkła laboratoryjnego, odczynników itp., nieprzewidzianych programem ćwiczeń:
  - z odczynników do analiz: mikrokrystalicznej i kroplowej korzystać tylko w czasie wykonywania tych analiz
  - używane odczynniki odstawiać na miejsce
  - nie wkładać pipet do butelek z odczynnikami
  - nie kłaść korków od butelek na stołach.
 • 12. Zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia fakt opuszczania pracowni na czas przerwy i po zakończeniu ćwiczeń.
 • 13. Zachować szczególną ostrożność podczas manipulacji substancjami szkodliwymi dla zdrowia, oraz w czasie pracy przy aparaturze wytwarzającej takie substancje. Zgłosić ten fakt osobie prowadzącej zajęcia.
 • 14. Zachować szczególną ostrożność w czasie manipulowania opakowaniami szklanymi, zwłaszcza przy ich otwieraniu i zamykaniu. O uzupełnianie stężonymi roztworami naczyń pod wyciągiem należy poprosić obsługę pracowni.
 • 15. Właściwie użytkować sprzęt oraz urządzenia udostępnione do przeprowadzenia badań.
 • 16. Substancje łatwo zapalne należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, ustawiać z dala od źródeł ognia, zabezpieczać przed działaniem źródeł cieplnych oraz przed możliwością uszkodzeń mechanicznych.
 • 17. Doświadczenia należy prowadzić w taki sposób, aby nie narażać osób przebywających w pobliżu na niebezpieczeństwo. Podczas manipulacji substancjami grożącymi rozpryskiem, wybuchem lub poparzeniem należy obowiązkowo używać rękawice i okulary ochronne oraz powiadomić osobę prowadzącą zajęcia.
 • 18. Prace z substancjami lotnymi, szkodliwymi dla zdrowia należy wykonywać pod wyciągiem. Szkło laboratoryjne po zakończeniu tych prac należy myć pod wyciągiem (zlewki rozpuszczalników organicznych należy wlewać do specjalnych pojemników pod wyciągiem a zlewki metali ciężkich i zlewki jonów srebra do pojemników ustawionych na pracowni).
 • 19. Wszystkie czynności pod wyciągiem wykonywać przy opuszczonej szybie i na stojąco.
 • 20. O zaistnieniu w czasie ćwiczeń awarii niezwłocznie zawiadomić osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne.
 • 21. Każdy zaistniały wypadek (skaleczenie, poparzenie itp.) należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia w celu uzyskania niezbędnej pomocy.
 • 22. W przypadku zaistnienia przerwy w dopływie wody, gazu lub prądu elektrycznego należy zakręcić odpowiednie kurki i wyłączyć urządzenia (przyrządy) znajdujące się uprzednio pod napięciem.
 • 23. W przypadku zaistnienia pożaru należy:
  - powiadomić znajdujące się w pobliżu osoby i osobę prowadzącą zajęcia
  - upewnić się czy zaalarmowano jednostkę straży pożarnej
  - usunąć materiały łatwo zapalne (zachować ostrożność)
  - odłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej
  - gdy zaistnieje konieczność opuścić pomieszczenie, bez paniki, wyjściami głównymi lub awaryjnymi
 • 24. Po zakończeniu zajęć należy zwrócić powierzone materiały i sprzęt, oraz doprowadzić do estetycznego wyglądu miejsca pracy.
 • 25. Przed opuszczeniem pracowni należy:
  - wyłączyć aparaty lub urządzenia
  - odłączyć dopływ wody i gazu w używanych instalacjach
  - właściwie zabezpieczyć substancje szkodliwe dla zdrowia, oraz substancje pożarowo niebezpieczne
  - starannie umyć ręce po zakończeniu prac z substancjami szkodliwymi dla zdrowia.