Zakład Chemii Analitycznej

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (po polsku)
Klasyczna analiza jakościowa. 1A. Iloczyn rozpuszczalności, czynniki wpływające na rozpuszczalność. 1B. Reakcje identyfikacji – reakcje strącania, kompleksowania, reakcje utleniania-redukcji
Klasyczna analiza jakościowa. 2. Analiza kroplowa
Klasyczna analiza jakościowa. 3. Analiza mikrokrystaliczna
Klasyczna analiza jakościowa. 4. Analiza stopów metali
Klasyczna analiza jakościowa. 4A. Analiza mieszaniny kationów
Klasyczna analiza jakościowa. 5. Analiza jonów niemetalicznych – anionów
Klasyczna analiza jakościowa. 6. Analiza prostej substancji stałej
Klasyczna analiza jakościowa. 7. Właściwości amfoteryczne wodorotlenków
___Przygotowanie i zmianowanie roztworu NaOH. Ten titrant będzie potem używany w ćwiczeniach nr 8, 9 i 15
8A. Miareczkowanie kwasu askorbinowego (witaminy C) w tabletkach lub 8B. Alkacymetryczne oznaczenie Ibuprofenu w tabletkach lub 8C. Alkacymetryczne oznaczenie kwasu acetylosalicylowego w tabletkach
9. Oznaczanie NaCl na jonitach
10. Analiza wagowa - Ni w stopie
11. Argentometryczne oznaczanie chlorków metodą Mohra w artykułach spożywczych. Porównanie metod Fajansa, Mohra i Volharda
12. Jodometryczne oznaczanie glukozy
13. Jodometryczne oznaczanie miedzi w stopach
13A. Manganometryczne oznaczanie żelaza
14. Kompleksonometryczne oznaczanie wapnia i magnezu obok siebie
15. Oznaczanie H3PO4 lub kwasu cytrynowego metodą miareczkowania objętościowego oraz pehametrycznego
16. Oznaczanie ilościowe siarczanów metodą strąceniową z konduktometryczną detekcją punktu końcowego
17. Elektrograwimetryczne oznaczanie miedzi i ołowiu w stopach
18. Ekstrakcyjno-wagowe oznaczanie zawartości tłuszczu surowego w produktach spożywczych
19. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w napojach alkoholowych metodą densytometryczną
20. Chromatografia cienkowarstwowa wskaźników kwasowo-zasadowych
21. Kolorymetryczne oznaczanie Fe(III) przy użyciu 1,10-fenantroliny lub fosforu za pomocą błękitu molibdenowego
22. Mineralizacja mikrofalowa próbek organicznych i oznaczanie Zn lub Fe metodą ICP-AES
23. Turbidymetria – Oznaczanie siarczanów i chlorków w naturalnych wodach powierzchniowych
24. Spektrofotometryczne badanie barwników roślinnych. Kolory

Wstecz do strony Zakładu Chemii Analitycznej