Zakład Chemii Analitycznej

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu "Chemia analityczna" (przedmiot rdzeniowy, 1. rok kierunku Chemia, semestr letni)

Klasyczna analiza jakościowa. 1A. Podział kationów na grupy analityczne. Reakcje identyfikacji – reakcje strącania
Klasyczna analiza jakościowa. 1B. Reakcje identyfikacji – reakcje kompleksowania, reakcje utleniania – redukcji
Klasyczna analiza jakościowa. 1C. Podział kationów na grupy analityczne. Reakcje identyfikacji – reakcje strącania (wersja dla Chem.Med i Toksykol.)
Klasyczna analiza jakościowa. 2. Analiza kroplowa
Klasyczna analiza jakościowa. 3. Analiza mikrokrystaliczna
Klasyczna analiza jakościowa. 4A. Analiza kontrolna - rozdział mieszaniny kationów I i II grupy analitycznej
Klasyczna analiza jakościowa. 4B. Analiza kontrolna - rozdział mieszaniny kationów III, IV i V grupy analitycznej
Klasyczna analiza jakościowa. 5A. Badania wstępne anionów i reakcje identyfikacji anionów
Klasyczna analiza jakościowa. 5B. Analiza kontrolna jonów niemetalicznych – anionów
Klasyczna analiza jakościowa. 6. Analiza kontrolna prostych substancji stałych
7. Przygotowanie i ustalenie miana roztworu NaOH
8. Oznaczanie H3PO4 metodą miareczkowania objętościowego
8A. Alkacymetryczne oznaczanie kwasu acetylosalicylowego w tabletkach
8B. Alkacymetryczne oznaczanie Ibuprofenu w tabletkach
8C. Alkacymetryczne oznaczenie kwasu askorbowego (witamina C) w tabletkach
9. Analiza wagowa – Oznaczanie niklu w postaci dimetyloglioksymianu Ni(II)
9A. Analiza wagowa – Oznaczanie miedzi w postaci CuSCN
10. Przygotowywanie mianowanych roztworów z fiksanalu (KMnO4, Na2S2O3)
11. Redoksymetria – Jodometryczne oznaczanie Cu(II)
11A. Redoksymetria – Jodometryczne oznaczanie witaminy C
11B. Redoksymetria – Manganometryczne oznaczanie żelaza
12. Redoksymetria – Bromianometryczne oznaczanie chininy w toniku
13. Analiza strąceniowa - Argentometryczne oznaczanie chlorków. Porównanie metod Mohra i Volharda
13A. Analiza strąceniowa - Strąceniowe oznaczanie srebra. Porównanie metod Fajansa i Volharda
13B. Analiza strąceniowa - Oznaczanie chlorków w szamponie metodą Mohra
14. Kompleksonometryczne oznaczanie wapnia i magnezu obok siebie
14A. Kompleksonometryczne oznaczanie niklu
14B. Kompleksonometryczne oznaczanie bizmutu

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z PDW 1 i 2 ("Analiza chemiczna środowiska i materiałów" oraz "Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej")

14. Kompleksonometryczne oznaczanie wapnia i magnezu obok siebie
15. Oznaczanie H3PO4 lub kwasu cytrynowego metodą miareczkowania objętościowego oraz pehametrycznego
16. Objętościowa analiza ilościowa z konduktometryczną detekcją punktu końcowego
17. Elektrograwimetryczne oznaczanie miedzi w stopach
18. Ekstrakcyjno-wagowe oznaczanie zawartości tłuszczu surowego w produktach spożywczych
19. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w napojach alkoholowych metodą densytometryczną
20. Chromatografia cienkowarstwowa wskaźników kwasowo-zasadowych
21. Kolorymetryczne oznaczanie Fe(III) przy użyciu 1,10-fenantroliny lub fosforu za pomocą błękitu molibdenowego
22. Mineralizacja próbek organicznych i oznaczanie Zn lub Fe metodą ICP-AES
23. Turbidymetria – Oznaczanie siarczanów i chlorków w naturalnych wodach powierzchniowych
24. Spektrofotometryczne badanie barwników roślinnych. Kolory
26. Oznaczanie NaCl na jonitach
28. Oznaczanie azotu w nawozach sztucznych metodą Kjeldahla
29. Oznaczanie węglanów w minerałach metodą wagową

Wstecz do strony Zakładu Chemii Analitycznej